Επαγγελματική Ενδυνάμωση 

Υπηρεσίες Ένταξης στην Εργασία

Η IRC κατά την υλοποίηση του Curing the Limbo είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πλαισίου των υπηρεσιών που αφορούν την Εργασιακή Ένταξη. Η παροχή υπηρεσιών απασχολησιμότητας περιλαμβάνει την εκπαίδευση και την προετοιμασία των συμμετεχόντων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας (Job Readiness Training).

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Διαπίστωση και διαμόρφωση των προσδοκιών απασχόλησης

  • Απόκτηση πρακτικών γνώσεων για τις συνθήκες αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

  • Σεμινάρια προετοιμασίας για συνεντεύξεις

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν την αξιοπιστία του εργαζομένου στην αγορά εργασίας.

 

Αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής είναι η παραγωγή ενός Οδηγού Κατάρτισης με πρακτικές ένταξης στο εργασιακό περιβάλλον που μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, περιγράφοντας παράλληλα τις συγκεκριμένες συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στην πόλη της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών του προγράμματος, η IRC θα αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των δράσεων ένταξης στην αγορά εργασίας, ώστε να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για τη μελλοντική διάδοση και αναπαραγωγή τους.

 

Προσόντα προσφύγων και αξιολόγηση

Η τεχνική ομάδα υποστήριξης της IRC διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προσφύγων σε αστικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Με δεδομένο, λοιπόν, τη δοκιμασμένη μεθοδολογία της IRC, το πρόγραμμα ενσωματώνει την πρακτική της βέλτιστης αξιοποίησης δυνατοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι τα πλεονεκτήματα, οι δεξιότητες και οι προτιμήσεις των προσφύγων θα αξιολογούνται και θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό του προσωπικού πλάνου απασχόλησης αλλά και κατά την επιλογή να συμμετέχουν στις συμπληρωματικές δράσεις του προγράμματος. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων, προκειμένου να αναδειχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι τους. Η έκθεση αξιολόγησης θα συγκεντρώνει τα συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους των προσφύγων, το ιστορικό εργασίας τους, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, την εκπαίδευση, τη γλωσσική επάρκεια καθώς και τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και οικονομικών εμποδίων που υφίστανται κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

 

Ιδιωτικός τομέας και χαρτογράφηση φορέων κατάρτισης

Κατά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των προσφύγων, η ομάδα του Curing the Limbo, με την υποστήριξη της IRC, θα εργαστεί για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων εργοδοτών σε αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς, φορείς κατάρτισης, φορείς υπηρεσιών χρηματοπιστωτικού περιεχομένου και άλλων ενδιαφερόμενων, οι οποίοι μπορούν ενδεχομένως να υποστηρίξουν την παροχή υπηρεσιών απασχόλησης στους πρόσφυγες. Η IRC θα αναπτύξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και με τους συμμετέχοντες στο Curing the Limbo, ώστε να ενθαρρύνουν την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας, την ενεργό συμμετοχή δυνητικών εργοδοτών, καθώς και τη μεθοδολογία προσέγγισης και συμμετοχής πιθανών ενδιαφερόμενων μερών.